ریاست جمهوری
معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور

ریاست جمهوری
ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت


وزارات ارتباطات و فن اوری اطلاعات

وزارت امور اقتصادی و دارایی

وزارت تعاون کار و امور اجتماعی

وزارت کشور

وزارت صنعت ، معدن و تجارت

وزارت نفت

وزارت نیرو

مشاهده بخشنامه ها راهنما تضامین ۱۳۹۹ استعلام بیمه پرسش و پاسخ

دستور العمل ارزيابي خسارات دفاتر پيشخوان دولت

نحوه اعلام خسارت:

 1. تکميل و دريافت فرم اعلام خسارت (فرم شماره 1) از سامانه بيمه گر

 2. تکميل فرم توسط شاکي خصوصي، دستگاه خدمات دهنده، کارگروه استاني و دفتر پيشخوان دولت

 3. گزارش دستگاه خدمات دهنده يا شاکي خصوصي به فرم خسارت، ضميمه گردد.

پرداخت خسارت:

 1. کنترل وجود گزارش اعلام خسارت دستگاه ارائه کننده خدمات و يا فرد زيان ديده

 2. کنترل وجود گزارش دستگاه هاي ذيربط و گواهي کننده و تائيد کننده وقوع خسارت به تشخيص شرکت بيمه گر ( از جمله نيروي انتظامي و کارگروه استاني و...)

 3. کنترل وجود مستندات و مدارک مورد نياز متناسب با خسارت

 4. کنترل وجود گزارش کارگروه استاني مبني بر تائيد خسارت و صورتجلسه کميته رسيدگي به تخلفات

 5. کنترل وجود مجوز فعاليت دفتر در زمان وقوع خسارت توسط کارگروه استاني مستقر در استانداري

 6. رعايت اصل جايگزيني بيمه گر

 7. در صورتي که هر يک از دفاتر تحت پوشش مکرراً نسبت به وقوع خسارت اقدام نمايند و موجب تشديد خطر گردند، بيمه نامه آنان باطل خواهد شد.

 8. کارگروه هاي استاني به محض لغو مجوز دفتر، مراتب را به شرکت بيمه گر اعلام نمايند.

 9. مدت زمان اعلام خسارت حداکثر يک ماه پس از وقوع خسارت تعيين مي گردد.

 10. حداقل فرانشيز در خسارات، معادل 10%خسارت و حداقل خسارت قابل پرداخت 100.000 ريال است.

 11. سير ضوابط و مقررات پرداخت خسارت به موجب آئين نامه ها ، شرايط عمومي بيمه مسئوليت مدني و ضوابط بيمه گري مصوب بيمه مرکزي جمهوري اسلامي ايران مي باشد

نمابر مستقيم مجری بيمه دفاتر پيشخوان: 021 - 89786965